เชิญคลิก ครับ

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีอุตุนิยมวิทยา  นราธิวาสเรารักพ่อหลวงเท่ากัน                      จุดเทียนออนไลน์
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส  ยินดีต้อนรับ

http://www.metnara.tmd.go.th/index1.htm
ข้อมูลสารสนเทศสถานีอุตุนิยมวิทยา นราธิวาส (ฉบับร่าง)
(METADATA)