เชิญคลิก ครับ

เข้าสู่เว็บไซต์ สถานีอุตุนิยมวิทยา  นราธิวาส
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส  ยินดีต้อนรับ

http://www.metnara.tmd.go.th/index1.htm
http://www.weathernara.ob.tc/index1.htm